O fundacji

Fundacja im. Krzysztofa Dzikowskiego powstała w 2014 roku po to, by wspierać i promować dorobek młodych artystów, którzy dopiero zaczynają swoją karierę. Jej założyciele mają nadzieję, że propagowanie wszelkich rodzajów działalności artystycznej pozwoli na rozwój polskiej twórczości, a zwłaszcza piosenki jako szczególnie bliskiego patronowi Fundacji środka wyrazu. Oprócz upowszechniania różnorodnych form literackich (tekstów piosenek, poezji, scenopisarstwa czy dramatopisarstwa) Fundacja będzie się zajmowała propagowaniem twórczości związanej ze sztukami wizualnymi, czyli sztuką filmową, fotografią, grafiką, malarstwem, rysunkiem oraz video art-em.

STATUT
Fundacji im. Krzysztofa Dzikowskiego
sporządzony w Warszawie dnia 12 grudnia 2013 roku

Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Krzysztofa Dzikowskiego" zwana dalej „Fundacją" ustanowiona aktem założycielskim przez Lidię Dzikowską – Bylińską - aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę Józefczyk - Kozłowską - prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Wolskiej 64 A lok 10 w (repertorium A 1587/2013), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( tekst jedn. Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 ze zm.), oraz niniejszego statutu .

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego

§ 3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczo użytecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych, Fundacja może tworzyć zakłady, ośrodki zamiejscowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

 4. Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.

 5. Fundacja współpracuje z innymi organizacjami a w szczególności z organizacjami o zbliżonym charakterze działania.

Cele i zasady oraz formy i zakres działalności Fundacji
§ 4

Celem Fundacji jest:

 1. Promowanie, propagowanie i upowszechnianie różnorodnych form literackich, w tym tekstów piosenek, poezji, powieściopisarstwa, scenariopisarstwa, dramatopisarstwa, tłumaczeń audiowizualnych, tłumaczeń tekstów piosenek oraz tekstów literackich.

 2. Promowanie, propagowanie i upowszechnianie twórczości związanej ze sztukami wizualnymi, w tym sztuką filmową, fotografią, grafiką, malarstwem, rysunkiem, video art.

 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie kształcenia różnorodnych form literackich oraz sztuk wizualnych.

 4. Wspieranie twórców i artystów w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, a także innych praw własności intelektualnej lub innych dóbr, w tym dóbr niematerialnych.

 5. Promowanie, popieranie i finansowanie związków sztuki, kultury i biznesu.

 6. Wspieranie prywatnych kolekcjonerów dzieł sztuk pięknych oraz publicznych instytucji kultury i sztuki.

 7. Wspieranie i promocja autorskich działań twórczych.

 8. Stworzenie, archiwizowanie i publiczne udostępnianie kolekcji sztuki współczesnej, różnorodnych form literackich oraz sztuk wizualnych.

 9. Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie form literackich oraz sztuk wizualnych, w tym tekstów piosenek, poezji, powieściopisarstwa, scenariopisarstwa, dramatopisarstwa oraz sztuki filmowej, fotografii, malarstwa, rysunku, grafiki, Video Art.

 10. Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji w zakresie form literackich oraz sztuk wizualnych w Polsce i zagranicą.

 11. Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie badań z dziedziny sztuki współczesnej, form literackich, sztuk wizualnych oraz upowszechnianie i promowanie kultury i dziedzictwa kulturowego.

 12. Rozwijanie świadomości kulturalnej społeczności lokalnych.

 13. Animacja kultury.

 14. Wspieranie i promocja działań z zakresu kultury i sztuki młodych twórców.

 15. Promocja działalności artystycznej poprzez media, wydarzenia, wydawnictwa oraz za pośrednictwem internetu i innych technik lub sposobów.

 16. Przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczania swobody twórczej, ograniczania prawa artysty do wolności wypowiedzi artystycznej, ograniczania działalności lub likwidacji instytucji kulturalnych;

 17. Popularyzacja i rozpowszechnianie twórczości artystycznej Krzysztofa Dzikowskiego.

 18. Dokumentowanie, utrwalanie i promowanie dorobku artystycznego Krzysztofa Dzikowskiego.

 19. Ochrona, zabezpieczenie i egzekucja praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do wizerunku, nazwiska lub autografu Krzysztofa Dzikowskiego.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Działalność kulturalną polegającą na:

  • wspieraniu, realizowaniu i promowaniu projektów artystycznych twórców z Polski i z całego świata organizowaniu rożnych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym: pokazów, wernisaży, festiwali, spotkań, koncertów, występów, konkursów, akcji, warsztatów, oraz innych imprez w Polsce i zagranicą, działalności wystawienniczej, w tym prowadzenie galerii sztuki, działalności wydawniczej w tym wydawnictw fonograficznych, wizualnych i książkowych, w zakresie realizacji celów statutowych.

 2. Działalność edukacyjną i naukową polegającą na:

 • organizowaniu kongresów, konferencji i pokazów, organizowaniu wykładów, sympozjów, seminariów, organizowaniu kursów, warsztatów, szkoleń, działaniach z wykorzystaniem programów telewizyjnych, audycji radiowych, mediów drukowanych i internetowych.

 1. Współpracę z:

 • instytucjami oświaty i szkolnictwa, instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami artystycznymi, wydawniczymi i upowszechniania kultury, szkołami i uczelniami, placówkami kultury, innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą, artystami oraz twórczymi środowiskami artystycznymi, artystami oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi z innych krajów, sponsorami.

 1. Wykorzystanie nowych technik i technologii dla sprawnej realizacji celów statutowych Fundacji.

 2. Przyznawanie nagród i wyróżnień związanych z twórczością i propagowaniem kultury i sztuki.

 3. Gromadzenie, kolekcjonowanie i archiwizowanie utworów, wykonań, wspomnień, publikacji, zdjęć, audycji, filmów, nagrań, nadań, nagród, odznaczeń, dokumentów, korespondencji dotyczących lub związanych z Krzysztofem Dzikowskim

 4. Zarządzanie prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami do wizerunku, nazwiska lub autografu Krzysztofa Dzikowskiego lub innych osób lub zespołów z którymi Krzysztof Dzikowski był związany, w tym w szczególności udzielanie licencji na korzystanie z praw oraz egzekwowanie praw.

 5. Organizowanie spotkań, występów, i innych imprez z udziałem Krzysztofa Dzikowskiego lub innych artystów w kraju i zagranicą.

 6. Wsparcie osób związanych z twórczością Krzysztofa Dzikowskiego współpracujących z Fundacją.

 7. Fundowanie stypendiów i nagród.

 8. Inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji.

 9. Fundacja może prowadzić - w kraju i zagranica, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - działalność gospodarczą w zakresie:

 • Wydawanie książek

 •  Pozostała działalność wydawnicza

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy edukacji

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność organizacji profesjonalnych

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność muzeów

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych\

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność archiwów

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja

 • Reklama

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację służy realizacji jej statutowych celów.
Na prowadzenie działalności gospodarczej z funduszu założycielskiego przeznaczona zostaje kwota 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy).

Majątek Fundacji
§ 5

 1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) wniesiony przez Fundatora.

 2. Fundację ze swojej działalności gospodarczej, nie będącej w sprzeczności z jej statutowymi celami.

 3. Dochodami Fundacji są w szczególności:

  1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje, dochody ze zbiórek publicznych;

  2. dochody z działalności gospodarczej fundacji;

  3. dochody z działalności statutowej fundacji;

  4. środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;

  5. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

  6. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.

 4. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji, służy on także - z zastrzeżeniem ust. 2 - na pokrycie kosztów jej utrzymania.

 5. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust. 1, chyba, że ofiarodawcy określili cel, na jaki mają być one użyte.

 6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.

Organy Fundacji
§ 6

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator.

Zarząd Fundacji
§ 7

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem" składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych Członków Zarządu.

 2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.

 3. Odwołanie Członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:

  1. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 3 miesiące;

  2. nienależytego wypełniania funkcji członka;

  3. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 2. Członkiem Zarządu Fundacji, w tym Prezesem lub Wiceprezesem może być Fundator.

 3. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Zarządu, skład Zarządu jest wybierany przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.

 4. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 5. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

  1. bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celami, statutem i obowiązującymi przepisami prawa;

  2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

  3. sporządzanie programów działania oraz finansowych planów Fundacji;

  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

  5. prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji;

  6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;

  7. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek lub fundacji;

  8. wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie trwałych składników majątku Fundacji oraz zamawianie innych usług, których wartość przekracza kwotę 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) może nastąpić tylko za zgodą Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

 1. W przypadku zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes

 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu:

  1. z inicjatywy własnej, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy;

   1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej ½ Członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decydujący głos ma Prezesa Zarządu.

   2. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek chociażby jednego z głosujących członków Zarządu.

   3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

   4. Do prowadzenia spraw Fundacji Zarząd może utworzyć biuro Zarządu.

   5. Zarząd działa na podstawie Statutu.

   6. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji na zasadach i w wysokości określonej w regulaminie wynagrodzeń.

§ 8

Fundacja może ustanawiać nagrody i wyróżnienia, które będą przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie obejmującej statutowy zakres działania Fundacji.

§ 9

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Statutu mogą być dokonywane przez Zarząd większością 2/5 głosów.

Likwidacja Fundacji
§ 10

 1. Likwidacja Fundacji następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( tekst jedn. Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 ze zm.).

 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 3. Rozpoczęcie likwidacji Fundacji wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji.

 4. W przypadku braku powołania przez Zarząd Fundacji likwidatorów Fundacji w uchwale o likwidacji Fundacji, likwidatorami Fundacji zostają Członkowie Zarządu Fundacji.

 5. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, przeznacza się na cele statutowe.

Statut został przyjęty w Warszawie dnia 12 grudnia 2013 roku.